History of Munting Batangas

           Sa isang magubat at madawag na lugar na noo’y nasasakop pa ng Baryo Tenejero, nakahanap ng lupang matitirahan at masasaka ang mga pamilya nina Crispulo Magpantay, Valentin Mirania at Aguinaldo Tenorio.

          Taong 1956 noong ang tatlong pamilyang ito ay nakabili ng lupa sa nasabing pook. Sila ang kauna-unahang mga pamilya na  nanirahan sa pook na  ito. Pagkalipas ng tatlong taon ay naragdagan ang mga pamilya at napagpasyahan ng mga naninirahan na maghalal ng Tenyente del Bario sa katauhan ni Valentin Mirania.

          Sa paglipas ng panahon,  dumami nang dumami ang mga pamilyang dumarayo sa sityong ito. Karamihan ay nahikayat ng mga kauna unahang pamilyang nakatira rito. Mga kamag-anakan rin nila na naganyak sa malawak na lupain na maaaring panirahn. Sa patuloy na pagdami ng tao, naging sapat ang bilang ng mga pamilya upang maging isang barangay. Tinawag nila itong Barangay MUNTING BATANGAS dahil halos karamihan ng nakatira rito ay nagmula sa Batangas at likas na mga Batangueño.

Comments