Mission and Vision

MISSION

Patuloy na magsagawa ng mga programang tutugon sa mga pangangailangan ng Barangay 
at mga naninirahan dito, sa larangan ng edukasyon, pangkabuhayan, kalusugan, kalinisan,
 at katahimikan ng kapaligiran sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at
pakikipagtulungan sa ating pamahalaan at iba’t ibang tanggapan.VISION

Ang Barangay Munting Batangas ay isang pamayanang kay sarap panirahan
 dahil ito ay may malinis at tahimik na kapaligiran at mga mamamayang makaDiyos, 
na nagkakaisang kumikilos upang higit itong mapaunlad, makatugon sa hamon ng
 makabagong panahon, at makapagbigay ng sagana at masayang buhay sa lahat,
 sa tulong at pagpapala ng ating Dakilang Lumikha.
Comments